Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás.

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru

Společnost Aerofin Finance s.r.o., IČ: 020 31 604, sídlem Kolocova 717/34 107 00 Praha 10 (Dubeč), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214616, (dále jen „Úvěrující“) poskytuje svým Klientům (úvěrovaným) nebankovní úvěry, přičemž si v rámci poskytování těchto nebankovních úvěrů zakládá na vzájemné důvěře ve vztahu s klienty – podnikateli, za účelem podpory a rozvoje jejich podnikání a dodržování příslušných právních předpisů, jakož i celého právního řádu České republiky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří obecný právní rámec pro uzavírání úvěrových smluv mezi úvěrujícím a klientem (úvěrovaným), a poskytování služeb ze strany Úvěrujícího jeho Klientům (úvěrovaným), přičemž jsou současně nedílnou součástí každé jednotlivé Smlouvy o úvěru, která je sjednána mezi Úvěrujícím na straně věřitele a Klientem, na straně úvěrovaného (dlužníka).

 1. Úvodní ustanovení
   
 1. Předmětná Smlouva o úvěru se vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen „NOZ“) zejména ustanoveními upravujícími smluvní typ Smlouvy o úvěru (§§ 2395 – 2400 NOZ),

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kterékoli smlouvy či jiného ujednání mezi Úvěrujícím a Klientem (úvěrovaným). Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu mezi Úvěrujícím a Klientem (úvěrovaným) je souhlas Klienta (úvěrovaného) s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

 

 1. Definice
   
 1. Věřitelem, nebo Úvěrujícím se rozumí Aerofin Finance s.r.o., IČ: 020 31 604, sídlem Kolocova 717/34 107 00 Praha 10 (Dubeč), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214616, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování spotřebitelských úvěrů,

 

 1. Klientem, nebo Úvěrovaným se rozumí podnikatel, vykonávající výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a uzavřel v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami s Úvěrujícím předmětnou „Smlouvu o úvěru“.

 

 1. Všeobecnými obchodními podmínkami, neboVOP“ se rozumí výhradně tyto obchodní podmínky, které komplexně upravují vztah mezi Úvěrujícím a Úvěrovaným v rámci uzavírání a realizace Smlouvy o úvěru, a které upravují zejména, nikoli však výhradně, práva a povinnosti Úvěrujícího, jako poskytovatele úvěru, Úvěrovaného, jako Příjemce úvěru, podmínky poskytnutí a splacení úvěru, právní důsledky v případě neplnění podmínek Smlouvy o úvěru a těchto VOP, postupy při zrušení Smlouvy o úvěru, jakož i další podmínky.
   
 2. Smlouvou o úvěru se rozumí smlouva o úvěru, uzavřená mezi Úvěrujícím na straně věřitele a Úvěrovaným na straně dlužníka, která byla uzavřena v souladu s těmito VOP, a postupem stanoveným v těchto VOP, a na základě které se Úvěrující zavazuje, po posouzení platební schopnosti Úvěrovaného poskytnout Úvěrovanému Úvěr podle podmínek stanovených touto smlouvou.

 

 1. Internetovými stránkami Úvěrujícího se rozumí webová stránka Úvěrujícího, umístěná na internetové adrese www.pujckyprozivnostniky.cz.

 

 1. Uživatelským účtem Úvěrovaného se rozumí prostředí Internetových stránek Úvěrujícího, které je přístupné Úvěrovanému, a to po zadání jedinečných přístupových údajů Úvěrovaného, tj. Uživatelského jména a hesla.

 

 1. Uživatelským jménem a heslem Úvěrovaného se rozumí jedinečné přístupové údaje, zadané Úvěrovaným v rámci registrace na Internetových stránkách Úvěrujícího, a které umožňují Úvěrovanému vstup a správu jeho Uživatelského účtu.

 

 1. Bankovním účtem Úvěrovaného se rozumí bankovní účet Úvěrovaného, vedený bankou se sídlem v České republice nebo vedený pobočkou zahraniční banky na území České republiky na jméno Úvěrovaného, na který budou Úvěrovanému poskytnuty peněžní prostředky na základě uzavření Smlouvy o úvěru.

 

 1. Bankovním účtem Úvěrujícího se rozumí bankovní účet Úvěrujícího, vedený u Komerční banky č. účtu: 107 - 5642550277 / 0100 .

 

 1. Telefonickým kontaktem Úvěrovaného nebo mobilním telefonem Úvěrovaného se rozumí číslo mobilního telefonu Úvěrovaného provozovaného operátorem nebo jeho prostřednictvím na území České republiky, které Úvěrovaný zadal při své registraci do systému na Internetových stránkách Úvěrujícího, a to v rámci své registrace, přičemž je kontaktním spojením uvedeným v Uživatelském účtu Úvěrovaného.

 

 1. Telefonickým kontaktem Úvěrujícího nebo mobilním telefonem Úvěrujícího se rozumí číslo mobilního telefonu provozované operátorem: Vodafone, číslo: +420 773 379 100.

 

 1. Adresou elektronické pošty Úvěrovaného nebo e-mailem Úvěrovaného se rozumí adresa elektronické pošty Úvěrovaného, kterou Úvěrující uvedl v rámci své registrace na Internetových stránkách Úvěrujícího, přičemž tato slouží k doručování některých elektronických zpráv Úvěrovanému.

 

 1. Adresou elektronické pošty Úvěrujícího nebo e-mailem Úvěrujícího se rozumí pujcky@aerofin.cz

 

 1. Variabilním symbolem se rozumí IČ Úvěrovaného, které Úvěrovaný uvedl v rámci své registrace do systému na Internetových stránkách Úvěrujícího, přičemž pod tímto symbolem hradí Úvěrovaný své dluhy vůči Úvěrujícímu, vzniklé na základě uzavření předmětné Smlouvy o úvěru.

 

 1. Adresou místa podnikání Úvěrovaného se rozumí místo podnikání Úvěrovaného, které je evidováno v živnostenském rejstříku případně jiné evidenci (město, ulice, PSČ).

 

 1. Adresou provozovny Úvěrovaného se rozumí místo provozovny či faktické místo podnikání úvěrovaného, přičemž je na této adrese k zastižení (město, ulice, PSČ).

 

 1. Osobními údaji se rozumí informace, které souvisí s Úvěrovaným, jehož totožnost může být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů jako je IČ, jméno, příjmení, název firmy, adresa místa podnikání, adresa provozovny, údaj o zápisu do obchodního či jiného rejstříku, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo mobilního telefonu aj.

 

 1. Celkovou výší úvěru se rozumí celková výše dosud nesplacených peněžních prostředků, které Úvěrující poskytl Úvěrovanému na základě jeho Žádosti o poskytnutí peněžních prostředků a v souladu s těmito VOP a Smlouvou o úvěru.

 

 1. Správou dat se rozumí jakákoli činnost prováděná s osobními údaji Úvěrovaného Úvěrujícím, zejména, nikoli výlučně: sběr, záznam, uchování, třídění, provádění změn (doplnění či opravy), poskytování, použití, vyhledávání nebo jiná činnost či soubor činností.

 

 1. Splatnou částkou se rozumí součet částek jistiny úvěru a poplatku za poskytnutí úvěru, včetně sankčních poplatků, kterou je Úvěrovaný povinen splatit (vrátit) Úvěrujícímu do termínu Splatnosti úvěru a v případě sankčních poplatků po uplynutí termínu splatnosti.

 

 1. Úvěrem, Jistinou nebo peněžními prostředky se rozumí peněžní prostředky, které Úvěrující poskytl Úvěrovanému na základě jeho žádosti o poskytnutí peněžních prostředků, předmětné Smlouvy o úvěru a v souladu s těmito VOP a předmětnou Smlouvou o úvěru.

 

 1. Datem splatnosti úvěru nebo Termínem splatnosti úvěru se rozumí datum kalendářního dne, do kterého je Úvěrovaný povinen vrátit (splatit) Úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky, včetně všech poplatků, úroků a sankčních poplatků, tj. Splatnou částku.

 

 1. Dobou splacení úvěru se rozumí doba ode dne získání úvěru Úvěrovaným, do dne úplného splacení úvěru Úvěrujícímu.

 

 1. Poplatkem za poskytnutí úvěru se rozumí částka, kterou musí Úvěrovaný zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutí peněžních prostředků.

 

 1. Žádostí o úvěr nebo Žádost o poskytnutí peněžních prostředků se rozumí formulářová žádost, ve které Úvěrovaný uvede zvolený typ úvěru (termín splatnosti a na to navazující poplatek za poskytnutí úvěru), den splatnosti úvěru a dobu trvání úvěru, a na základě které bude Úvěrovanému poskytnut úvěr. Žádost o poskytnutí peněžních prostředků se podává prostřednictvím Uživatelského Účtu Úvěrovaného na Internetových stránkách Úvěrujícího.

 

 1. Podáním žádosti o úvěr se rozumí podaní formulářové žádosti Úvěrovaným prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného, způsobem popsaným v těchto VOP, a to ve věci poskytnutí úvěru dle těchto VOP.

 

 1. Žádostí o odložení termínu splatnosti úvěru se rozumí žádost Úvěrovaného o odložení termínu splatnosti úvěru s uvedením nového termínu splatnosti, podaná prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného Úvěrujícímu, a to na Internetových stránkách Úvěrujícího.

 

 1. Dobou prodloužení termínu splatnosti úvěru se rozumí doba uvedená v počtu 7, 14, 21, a 30 (slovy: sedmi, čtrnácti, jedenadvaceti a třiceti) dní, o kterou si Úvěrovaný může, za splnění podmínek stanovených v těchto VOP a předmětné Smlouvě o úvěru, odložit termín splatnosti úvěru a to podáním Žádosti o prodloužení termínu splatnosti úvěru a zaplacením poplatku za odložení termínu splatnosti, a to v souladu s těmito VOP a předmětnou Smlouvou o úvěru.

 

 1. Poplatkem za odložení termínu splatnosti se rozumí poplatek, který je Úvěrovaný povinen zaplatit v případě žádání o odložení termínu splatnosti, přičemž je zaplacení tohoto poplatku podmínkou pro odložení termínu splatnosti Úvěrujícím, nikoli však pro podání samotné žádosti.

 

 1. Podmínkami úvěru se rozumí výše konkrétního úvěru, termín splatnosti úvěru, poplatek za poskytnutí úvěru, výše splátek a další podmínky.

 

 1. Splátkou se rozumí určitá peněžní částka, zaplacená Úvěrovaným Úvěrujícímu na základě Smlouvy o úvěru.

 

 1. Sankčními poplatky se rozumí peněžní částky stanovené v těchto VOP (úroky z prodlení, smluvní pokuty a poplatky), k jejichž uhrazení se Úvěrovaný zavázal, a které je povinen zaplatit Úvěrujícímu v případě včasného nesplnění podmínek předmětné Smlouvy o úvěru a těchto VOP.

 

 1. Smluvními stranami se rozumí společně Úvěrující a Úvěrovaný.

 

 1. Třetí osobou se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za stranu Smlouvy o úvěru.

 

 1. Zamrazením sankčních poplatků se rozumí poskytnutí podmínečné lhůty 30 dní k úhradě Splatné částky, během níž Úvěrující Úvěrovanému podmínečně neúčtuje sankční poplatek.

 

 1. Prohlášením o účelu poskytnutí peněžních prostředků se rozumí prohlášení Úvěrovaného o účelu, za kterým je úvěr Úvěrovanému poskytován, přičemž tímto účelem může být pouze účel v rámci podnikatelské činnosti Úvěrovaného.

 

 

 

 1. Práva a povinnosti Smluvních stran
   
 1. Úvěrující se zavazuje, poskytnout Úvěrovanému na základě Žádosti úvěrovaného o poskytnutí peněžních prostředků a předmětné Smlouvy o úvěru, peněžní prostředky, do maximální výše uvedené v Žádosti úvěrovaného o poskytnutí peněžních prostředků a předmětné Smlouvě o úvěru, a to v souladu s předmětnou Smlouvou o úvěru a těmito VOP.

 

 1. V případě, že Úvěrující neuvede v Žádosti o poskytnutí peněžních prostředků výši peněžních prostředků, které mu mají být na základě Žádosti o poskytnutí peněžních prostředků poskytnuty, není Úvěrující povinen mu jakékoli peněžní prostředky na základě takovéto žádosti poskytnout, a to i přes to, že byl Úvěrovaným o poskytnutí peněžních prostředků požádán.

 

 

 1. Uvede-li Úvěrovaný ve své Žádosti o poskytnutí peněžních prostředků částku vyšší, než je částka uvedená v odstavci 4. tohoto článku těchto VOP, tj. částku vyšší, než je oprávněn žádat, není Úvěrující povinen, poskytnout Úvěrovanému jakékoli peněžní prostředky.

 

 1. Úvěrovaný je, v Žádosti o poskytnutí peněžních prostředků, oprávněn zažádat o peněžní prostředky v maximální výši dle toho, kolikrát mu již byly Úvěrujícím poskytnuty peněžní prostředky dle Smlouvy o úvěru a dle plnění daných smluv o úvěru. V případě uzavření první Smlouvy o úvěru je Úvěrovaný oprávněn žádat o poskytnutí peněžních prostředků v maximální výši do 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).

 

 

 1. V případě uzavření druhé Smlouvy o úvěru, za současného bezproblémového plnění povinností vyplývajících z první Smlouvy o úvěru, tj. zejména, nikoli však bezvýjimečně, řádného splacení úvěru v Termínu splatnosti úvěru, je Úvěrovaný oprávněn požádat o poskytnutí peněžních prostředků do maximální výše úvěrového limitu až 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). V případě uzavření dalších Smluv o úvěru, je Úvěrovaný oprávněn, za splnění shora uvedených podmínek, tj. zejména, nikoli však bezvýjimečně, řádného splácení všech předešlých úvěrů, žádat Úvěrujícího o poskytnutí peněžních prostředků, až do výše úvěrového limitu 10 000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).

 

 1. V případě, že Úvěrovaný neplní řádně a včas své závazky vyplývající z jakékoli Smlouvy o úvěru, např. nesplatí úvěr v Termínu splacení úvěru, jakož i z těchto VOP, není Úvěrující povinen, uzavřít s Úvěrovaným další Smlouvu o úvěru.

 

 

 1. Úvěrující se zavazuje, po dobu platnosti Smlouvy o úvěru, poskytnout Úvěrovanému peněžní prostředky, a to v pracovní době Úvěrujícího, a Úvěrovaný se zavazuje vrátit (splatit) Úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit (uhradit) mu poplatky za poskytnutí peněžních prostředků, jakož i případné poplatky za odložení splatnosti úvěru a sankční poplatky, a to v souladu s předmětnou Smlouvou o úvěru a těmito VOP.

 

 1. Úvěrující je povinen:
 1. Poskytovat úvěr včas;
 2. Informovat předem, před uzavřením Smlouvy o úvěru Úvěrovaného o tom, že se změní způsob poskytování služeb, VOP nebo údaje Úvěrujícího, a to (prostřednictvím) v Uživatelském účtu Úvěrovaného na Internetových stránkách Úvěrujícího;
 3. Informovat Úvěrovaného o jeho závazcích vůči Úvěrujícímu, a to zasíláním SMS zpráv na číslo mobilního telefonu Úvěrovaného, jakož i zasíláním oznámení na Adresu elektronické pošty Úvěrovaného;
 4. Informovat Úvěrovaného o výši jeho dluhu vůči Úvěrujícímu:
 1. Před uplynutím termínu pro splacení úvěru;
 2. Minimálně jedenkrát týdně po uplynutí termínu pro splacení úvěru.
 1. Ochránit osobní údaje Úvěrovaného, a to před jakýmkoli zásahem třetí soby, provozovat jejich řádnou správu a užívat je jen za účelem, pro který byly tyto údaje získány;
 2. Zajistit, aby shromážděné a spravované informace o všech činnostech Úvěrovaného, byly uchovány na pevném disku serveru v kódovaném formátu, a to tak, aby byl co nejvíce znemožněn přístup k těmto informacím pro třetí osoby, vyjma zaměstnanců Úvěrujícího;
 3. Poskytnout Úvěrovanému informace o podmínkách poskytnutí úvěru, a to kdykoli za dobu trvání předmětné Smlouvy o úvěru. Prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného.

 

 1. Úvěrující je oprávněn:
 1. Před poskytnutím úvěru, vyhodnotit platební schopnost Úvěrovaného, přičemž je současně oprávněn odmítnout poskytnout úvěr Úvěrovanému, a to v případě, kdy po vyhodnocení všech relevantních kritérií dospěje k závěru, že Úvěrující nebude schopen vhodně a včas splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru a těchto VOP;
 2. Přenechat třetím osobám bez souhlasu Úvěrovaného pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, avšak nejdřív po uplynutí 30 (slovy: třiceti) dnů od Termínu splatnosti úvěru;
 3. Předat do zástavy třetím osobám pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, a to za předpokladu, že se tímto nezhorší situace Úvěrovaného, přičemž je takto oprávněn učinit nejdříve po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů od uplynutí Termínu splatnosti úvěru;
 4. Po předchozím informování Úvěrovaného, změnit tyto VOP, jestliže taková změna podmínek neporuší práva Úvěrovaného, netvoři další/nezvyšuje současné finanční závazky Úvěrovaného v rámci předmětné smlouvy o úvěru a ve větší míře neztíží plnění jeho závazků vůči Úvěrujícímu;
 5. Jednostranně změnit údaje Úvěrujícího, informaci o pracovní době a technický servis poskytovaných služeb, přičemž je povinen o tomto předem informovat a provést příslušné změny zveřejněných informací na Internetových stránkách Úvěrujícího;
 6. Měnit podle svého uvážení čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím informování Úvěrovaného a po zveřejnění této informace na Internetu na internetových stránkách, nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před provedením změny.

 

 1. Úvěrovaný je povinen:
 1. Vrátit (splatit) včas peněžní prostředky, které mu, na Základě jeho žádosti o poskytnutí peněžních prostředků a v souladu s předmětnou Smlouvou o Úvěru a těmito VOP, poskytl Úvěrující, zaplatit poplatek za poskytnutí úvěru dle Smlouvy o úvěru a těchto VOP a případné sankční poplatky vzniklé v důsledku porušení povinností Úvěrovaného vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a těchto VOP;
 2. Zaplatit Úvěrujícímu, v případě podání Žádosti o odložení termínu splatnosti, poplatek za odložení termínu splatnosti dle těchto VOP a předmětné Smlouvy o úvěru;
 3. Uchovávat v tajemství, před jakýmikoli třetími osobami, opatření používaná Úvěrujícím pro ověření totožnosti Úvěrovaného;
 4. Informovat ihned písemně nebo pomocí elektronické pošty Úvěrujícího o tom, že prostředky ověření totožnosti Úvěrovaného se staly známými třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že mohou být odhaleny;
 5. Informovat Úvěrujícího, v případě úniku, ztráty nebo zcizení jeho Přihlašovacího jména a hesla;
 6. Zdržet se, bez písemného souhlasu Úvěrujícího, jakéhokoli jednání, na jehož základě by svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru postoupil třetím osobám;
 7. Při změně jména, příjmení, firmy, místa podnikání či provozovny Úvěrovaného informovat Úvěrujícího prostřednictvím uživatelského účtu úvěrovaného;
 8. Informovat Úvěrujícího o změně telefonického kontaktu Úvěrovaného, zadat nový telefonický kontakt v Uživatelském účtu Úvěrovaného v systému Úvěrujícího na Internetových stránkách Úvěrujícího v oddělení Moje data a potvrdit uvedením hesla;
 9. Informovat Úvěrujícího o změně Adresy elektronické pošty Úvěrovaného a zadat novou Adresu elektronické pošty Úvěrovaného v Uživatelském účtu Úvěrovaného v systému Úvěrujícího na Internetových stránkách Úvěrujícího v oddělení Moje data a potvrdit uvedením hesla;
 10. Bez zbytečného odkladu Informovat Úvěrujícího o změně či zániku podnikání Úvěrovaného, nebo finanční situace Úvěrovaného, a to prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného na Internetových stránkách Úvěrujícího nebo e-mailem na Adresu elektronické pošty Úvěrujícího.

 

 

 

 

 1. Úvěrovaný je oprávněn:
 1. Získat včas úvěr, jestliže dodrží podmínky stanovené ve Smlouvě o úvěru a těchto VOP;
 2. Požádat Úvěrujícího o odložení termínu splatnosti úvěru, a to za podmínek stanovených Smlouvou o Úvěru a těmito VOP;
 3. V případě zhoršení finanční situace Úvěrovaného a po uplynutí Termínů splatnosti úvěru, požádat, prostřednictvím svého uživatelského účtu, popř. doporučeným dopisem, Úvěrujícího o sestavení splátkového kalendáře pro úhradu vzniklého dluhu po částech a podat Úvěrujícímu písemnou žádost s dokumenty, které dokazují zhoršení finanční situace;
 4. Sjednaným způsobem vypovědět Smlouvu o Úvěru;
 5. Využívat služeb Úvěrujícího jím stanoveným způsobem a v pracovní době, tak jak je uvedeno na Internetových stránkách Úvěrujícího.

 

 

 1. Uživatelský účet Úvěrovaného
   
 1. Úvěrovaný je oprávněn uzavřít Smlouvu o úvěru až po úplné registraci na Internetových stránkách Úvěrujícího, a to za splnění podmínek stanovených těmito VOP.
   
 2. Při registraci na Internetových stránkách Úvěrujícího je Úvěrovaný povinen uvést své jméno, příjmení, resp. firmu, IČ, Adresu elektronické pošty Úvěrovaného, Adresu místa podnikání Úvěrovaného, číslo mobilního telefonu, Adresu provozovny Úvěrovaného,  účel poskytnutí peněžních prostředků.
   
 3. Úvěrovaný je dále, v rámci své registrace, povinen zaslat Úvěrujícímu průkaz totožnosti a výpis z živnostenského či jiného obdobného rejstříku, z nichž lze zjistit identifikační údaje Úvěrovaného.
   
 4. Dále je Úvěrovaný povinen v registraci uvést svůj souhlas, či nesouhlas s tím, aby Úvěrující nakládal s jeho osobními údaji, a to za účelem přímého marketingu.
   
 5. Úvěrovaný je v rámci registrace povinen potvrdit, že se s těmito VOP, jakož i s ostatními povinnými dokumenty řádně seznámil a souhlasí s nimi, jinak nebude oprávněn zažádat Úvěrujícího o poskytnutí peněžních prostředků, přičemž odeslání této žádosti je podmínkou poskytnutí Úvěru, resp. uzavření předmětné Smlouvy o úvěru.
   
 6. Po řádném provedení registrace bude Úvěrovanému Úvěrujícím zaslán potvrzující e-mail, a to na Adresu elektronické pošty Úvěrovaného.

 

 1. Po potvrzení registrace bude Úvěrovaný oprávněn žádat Úvěrujícího, v souladu s těmito VOP, o poskytnutí peněžních prostředků.
   
 2. Bezproblémové dokončení shora popsaného procesu registrace je jednou z podmínek pro poskytnutí peněžních prostředků Úvěrovanému, avšak dokončení shora uvedeného procesu nezavazuje Úvěrujícího k tomu, aby bezpodmínečně poskytl požadovaný úvěr.
   
 3. Po dokončení registrace je Úvěrovaný oprávněn, uzavřít s Úvěrujícím předmětnou Smlouvu o úvěru.

 

 

 1. Postup při poskytnutí úvěru, uzavření Smlouvy o úvěru
   
 1. V případě předmětné Smlouvy o úvěru je po úspěšné registraci Úvěrovaný oprávněn zaslat Úvěrujícímu Žádost o poskytnutí peněžních prostředků, a to prostřednictvím svého Uživatelského účtu a nebo na Internetových stránkách Úvěrujícího. Ve své žádosti je Úvěrovaný povinen uvést zejména, nikoli však bezvýjimečně, výši peněžních prostředků, o kterou žádá a dobu, na kterou mají být poskytnuty, tj. zvolit tip Úvěru.
   
 2. Před zasláním žádosti dle odstavce 1 tohoto článku těchto VOP má úvěrovaný právo na poskytnutí informací o podmínkách úvěru, přičemž jsou mu tyto poskytnuty v jeho Uživatelském účtu na Internetových stránkách Úvěrujícího, a to v sekci Dokumenty, dále také v e-mailové adrese úvěrovaného. Úvěrovaný je povinen se se všemi dokumenty v jeho Uživatelském účtu v sekci Dokumenty na Internetových stránkách Úvěrujícího seznámit, přičemž plné seznámení s těmito dokumenty je podmínkou pro uzavření předmětné Smlouvy o úvěru.
   
 3. Úvěrovaný je oprávněn žádat o poskytnutí peněžních prostředků opakovaně s tím, že není oprávněn žádat o poskytnutí peněžních prostředků dříve, než řádně splní všechny své závazky z předešlé Smlouvy o úvěru.
   
 4. Po obdržení žádosti o poskytnutí peněžních prostředků Úvěrovaného Úvěrujícím, bude Úvěrovanému Úvěrujícím zaslán návrh na uzavření Smlouvy o úvěru, a to prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného na Internetových stránkách Úvěrujícího. Kopie návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru, bude Úvěrovanému odeslána taktéž e-mailem, a to na Adresu elektronické pošty Úvěrovaného. Úvěrovanému bude rovněž zaslána informace o odeslání návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru formou sms zprávy na telefonní číslo Úvěrovaného. Po obdržení návrhu Smlouvy o úvěru Úvěrovaným, je Úvěrovaný povinen si smlouvu prostudovat a důkladně se seznámit s jejím obsahem. V případě, že Úvěrovaný bude s návrhem na uzavření Smlouvy o úvěru souhlasit, akceptuje jej, a to tím, že v nabídnutém okénku v pravém dolním rohu klikne na tlačítko podepsat/potvrdit. Stisknutím tlačítka potvrdit/podepsat Úvěrovaný uzavírá s Úvěrujícím Smlouvu o úvěru, přičemž dále potvrzuje, že se s předmětnou Smlouvou u úvěru důkladně seznámil, jejímu obsahu porozuměl a činí takovéto právní jednání nikoli v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Dále tímto Úvěrovaný potvrzuje, že se plně seznámil se všemi dokumenty nacházejícími se v jeho Uživatelském účtu na Internetových stránkách Úvěrujícího v sekci Dokumenty, přičemž těmto dokumentům plně porozuměl a je si plně vědom všech následků vyplývajících z porušení povinností uvedených v těchto VOP a předmětné Smlouvě o úvěru.
   
 5. Po obdržení akceptovaného návrhu smlouvy Úvěrujícím, provede Úvěrující posouzení platební schopnosti, resp. úvěruschopnosti Úvěrovaného. V případě negativního výsledku posouzení platebních schopností Úvěrovaného, není Úvěrující povinen poskytnout Úvěrovanému jakékoli peněžní prostředky, přičemž ho o negativním výsledku posouzení platebních schopností informuje do 48h.
   
 6. V případě kladného výsledku posouzení platební schopnosti Úvěrovaného, je Úvěrující povinen předmětnou smlouvu o úvěru akceptovat, přičemž o tomto neprodleně informuje Úvěrovaného, a to jak prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného, tak prostřednictvím e-mailu, který bude Úvěrovanému zaslán na Adresu elektronické pošty Úvěrovaného.
   
 7. Předmětná Smlouva o úvěru nabývá platnosti a účinnosti vždy až akceptací předmětné smlouvy Úvěrujícím.
   
 8. Úvěrující je povinen plnit neprodleně poté, co se do dispoziční sféry Úvěrovaného dostane jeho akceptace předmětné Smlouvy o úvěru, přičemž se má za to, že Úvěrující svoji povinnost plnit splní v okamžiku, kdy zadá bance příkaz k provedení předmětné platby na Bankovní účet Úvěrovaného, tj. zadá příkaz k převedení předmětných peněžních prostředků na Bankovní účet Úvěrovaného, a to ve výši dle předmětné Smlouvy o úvěru.
   
 9. Úvěrující neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené bankovní převody při poskytnutí úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním banky nebo třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.

 

 1. Splacení úvěru
   
 1. Úvěrovaný je povinen vrátit (splatit) poskytnuté peněžní prostředky Úvěrujícímu ve lhůtě stanovené v předmětné Smlouvě o úvěru, tj. v Termínu splatnosti úvěru.
   
 2. Úvěrovaný je oprávněn požádat Úvěrujícího o odložení termínu splatnosti úvěru, přičemž je takto oprávněn učinit prostřednictvím svého Uživatelského účtu na Internetových stránkách Úvěrujícího v sekci prodloužit splatnost, a to zasláním Žádosti o odložení termínu splatnosti úvěru. Podmínkou pro odložení termínu splatnosti, tj. změny data splatnosti úvěru, je, že Úvěrovaný uhradí Úvěrujícímu současně se zasláním Žádosti o odložení termínu splatnosti jednorázový Poplatek za odložení termínu splatnosti, přičemž jednorázový Poplatek za prodloužení termínu splatnosti, resp. jeho výše, se odvíjí od počtu dní, o které má být datum splatnosti odloženo. V přídě odložení data splatnosti, resp. odložení termínu splatnosti úvěru o dobu 7, slovy sedmi, kalendářních dnů, činí poplatek 10% (slovy: deset procent) z jistiny úvěru. V případě prodloužení termínu splatnosti o dobu 14, (slovy: čtrnácti) kalendářních dní, činí poplatek za prodloužení termínu splatnosti 15% (slovy: patnáct procent) z jistiny úvěru. V případě prodloužení termínu splatnosti o 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dní, činí poplatek za prodloužení termínu splatnosti 20% (slovy: dvacet procent) z jistiny úvěru. V případě prodloužení termínu splatnosti o 30 (slovy: třicet) kalendářních dní, činí poplatek za prodloužení termínu splatnosti 30% (slovy: třicet procent) z jistiny úvěru.
   
 3. Způsobem uvedeným v odstavci 2. tohoto článku VOP je možné odložit termín splatnosti úvěru pouze 2x (slovy: dvakrát) za dobu trvání předmětné Smlouvy o úvěru. V případě opakovaného odložení data splatnosti úvěru, se poplatek za odložení termínu splatnosti úvěru nikterak nemění.
   
 4. V případě, že Úvěrující zamítne Úvěrovanému Žádost o prodloužení termínu splatnosti úvěru, bude, Úvěrovaným uhrazený poplatek za prodloužení splatnosti úvěru dle odstavce 2. tohoto článku VOP, započítán na úhradu úvěru dle předmětné smlouvy o úvěru.
   
 5. Úvěrující prostřednictvím emailu na adresu elektronické pošty Úvěrovaného a současně též zasláním sms zprávy na telefonní číslo Úvěrovaného potvrdí, nebo zamítne Úvěrovanému Žádost o odložení termínu splatnosti do 48 hodin od obdržení Žádosti o odložení termínu. Za předpokladu, že se Úvěrující nevyjádří k Žádosti Úvěrovaného o odložení termínu splatnosti, tj. nepotvrdí nebo nezamítne jeho žádost, do 48 hodin od obdržení Žádosti o odložení termínu, platí, že Žádost Úvěrovaného o odložení termínu splatnosti úvěru zamítá.
   
 6. V případě, že Úvěrující potvrdí, tj. akceptuje Žádost Úvěrovaného o odložení termínu splatnosti, učiní takto taktéž prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného na Internetových stránkách Úvěrujícího v sekci moje půjčky.
   
 7. V případě zamítnutí Žádosti Úvěrovaného o odložení termínu splatnosti úvěru, nebo v případě uvedeném v odstavci 5. věta 2. tohoto článku VOP, je celá Splatná částka, tj. poskytnuté peněžní prostředky, poplatek za poskytnutí úvěru, sankční poplatky, případně další poplatky vzniklé na základě předmětné smlouvy o úvěru, v souladu s těmito VOP, splatná v Termínu splatnosti úvěru, který je uveden v předmětné Smlouvě o úvěru.
   
 8. Úvěrovaný je povinen vrátit (splatit) Úvěrujícímu úvěr, včetně všech poplatků vzniklých na základě poskytnutí úvěru a v souladu s předmětnou Smlouvou o úvěru a těmito VOP, v českých korunách.
   
 9. Úvěrovaný je povinen při provádění splátek i jiných poplatků uvést do pole Variabilní symbol své IČ. V případě, že Úvěrovaný neuvede v platebních dokladech Variabilní symbol, nemusí být Splátka úvěru zaevidována, jelikož Úvěrující nebude schopen tuto Splátku podřadit pod předmětnou Smlouvu o úvěru, a tudíž může být úvěr evidován, jako nesplacený.
   
 10. Poskytnuté peněžní prostředky (úvěr) je Úvěrující povinen vrátit (splatit), spolu s Poplatkem za poskytnutí úvěru, a to na Bankovní účet Úvěrujícího a v termínu splatnosti úvěru dle Smlouvy o úvěru, popř. v Termínu splatnosti úvěru po odložení termínu splatnosti, tj. k datu po odložení splatnosti, přičemž všechny tyto částky jsou splatné najednou, vyjma poplatku za prodloužení termínu splatnosti úvěru. Úvěr je považován za splacený v den připsání celé Splatné částky na Bankovní účet Úvěrujícího.
   
 11. V případě, že částka uhrazená Úvěrovaným Úvěrujícímu v datu splatnosti, nebude dosahovat výše všech jeho dluhů vůči Úvěrujícímu, budou uhrazené peněžní prostředky použity na úhradu pohledávek Úvěrujícího, v následujícím pořadí: 1. Sankční poplatky, 2. Úroky z prodlení, 3. náklady spojené s uplatněním pohledávky, 4. Poplatek za poskytnutí úvěru, 5. Jistina.
   
 12. Jestliže za Úvěrovaného provádí platby třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole Variabilní symbol IČ Úvěrovaného a do pole Účel platby jméno a příjmení, resp. firmu Úvěrovaného. V případě, že třetí osoba neuvede v platebních dokladech Variabilní symbol Úvěrovaného a/nebo název firmy Úvěrovaného, Úvěrující nemusí tuto platbu identifikovat, a tudíž nebude schopen tuto platbu podřadit pod předmětnou smlouvu o úvěru s tím, že Úvěrující může evidovat splátku úvěru za neuhrazenou.
   
 13. V případě, že Úvěrovaný zaplatil vyšší částku než je nutná k úhradě jeho závazků vůči Úvěrujícímu, má Úvěrovaný právo poslat Úvěrujícímu podepsanou žádost o vrácení přeplatku, a to na adresu Úvěrujícího uvedenou v odst. 1 článku II. těchto VOP. Úvěrující pak převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Úvěrovaného a to nejdéle do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku doručení žádosti.
   
 14. Úvěrující má právo splatit úvěr před uplynutím jeho splatnosti. V případě předčasného splacení úvěru Úvěrovaného, se poplatek za poskytnutí úvěru nikterak nesnižuje a nevrací.

 

 1. Změna osobních a přihlašovacích údajů, informování Klientů
   
 1. Úvěrovaný není oprávněn měnit své osobní údaje uvedené ve svém uživatelském účtu na Internetových stránkách Úvěrujícího, s výjimkou čísla mobilního a adresy elektronické pošty.

 

 1. Při změně jména nebo příjmení či firmy, musí Úvěrovaný podat žádost ohledně provedení změny údajů, a to prostřednictvím svého Uživatelského účtu na Internetových stránkách Úvěrujícího, s předložením změn dokumentů, které potvrzují změnu údajů, během 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od změny těchto údajů Úvěrovaného.
   
 2. Při změně Adresy místa podnikání nebo Adresy provozovny Úvěrovaného musí Úvěrovaný informovat Úvěrujícího prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného na internetových stránkách Úvěrujícího, a to během 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od změny těchto údajů Úvěrovaného.
   
 3. V případě ztráty přihlašovacích údajů do Uživatelského účtu Úvěrovaného, je Úvěrovaný povinen zaslat Úvěrujícímu žádost o zaslání nových přihlašovacích údajů do Uživatelského účtu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na Adresu elektronické pošty Úvěrujícího. Úvěrující je na základě takovéto žádosti povinen, zaslat Úvěrovanému nové přihlašovací údaje do Uživatelského účtu Úvěrovaného, a to prostřednictvím e-mailu na Adresu elektronické pošty Úvěrovaného. Úvěrující je povinen zaslat Úvěrovanému nové přihlašovací údaje do Uživatelského účtu Úvěrovaného do 24 hodin po obdržení žádosti dle věty první tohoto ustanovení těchto VOP.

 

 

 1. Sankční ujednání
   
 1. V případě, že Úvěrovaný nevrátí (nesplatí) Úvěrujícímu celou Splatnou částku k Termínu splatnosti úvěru, popř. k Termínu splatnosti úvěru po odložení termínu splatnosti, tj. nesplní svou povinnost splatit úvěr v termínu splatnosti, popř. v Termínu splatnosti úvěru po odložení termínu splatnosti, je Úvěrovaný povinen zaplatit Úvěrujícímu sankční poplatek (smluvní pokutu) ve výši 0,1 % (slovy nula celá jedno procento) z dlužné částky za každý započatý den prodlení se splácením úvěru. Smluvní pokuta je splatná vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém k prodlení došlo nebo ve kterém prodlení Úvěrovaného trvá.
   
 2. V případě, že Úvěrovaný nevrátí (nesplatí) Úvěrujícímu celou Splatnou částku k Termínu splatnosti úvěru, popř. k Termínu splatnosti úvěru po odložení termínu splatnosti, tj. nesplní svou povinnost splatit úvěr v termínu splatnosti, popř. v Termínu splatnosti úvěru po odložení termínu splatnosti, zašle Úvěrující Úvěrovanému písemnou upomínku, přičemž poplatek za zaslání jedné upomínky činí 250,- Kč, slovy dvě sta padesát korun českých. Poplatek za zaslání upomínky je splatný vždy k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byla tato upomínka Úvěrovanému zaslána.
   
 3. Úvěrující je oprávněn zaslat úvěrovanému až 3 písemné upomínky dle odst. 2. tohoto článku těchto VOP, přičemž mezi zasláním jednotlivých upomínek musí být odstup minimálně desíti kalendářních dnů.
   
 4. Upomínku dle odst. 2. tohoto článku této smlouvy je Úvěrující oprávněn zaslat taktéž prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného. Tato upomínka se má za doručenou 3. dnem po předání k poštovní přepravě, nebo přihlášením Úvěrovaného do jeho Uživatelského účtu, a to v případě, že mu upomínka byla zaslána jeho prostřednictvím. Za předpokladu, že Úvěrovanému byla zaslána upomínka dle odst. 2 tohoto článku těchto VOP prostřednictvím uživatelského účtu, má se tato upomínka za doručenou 3, slovy třetí, den po jejím zaslání do uživatelského účtu Úvěrovaného, a to bez ohledu na to, zda se úvěrovaný do tohoto účtu přihlásil.
   
 5. V případě, že se Úvěrovaný ocitne v prodlení se zaplacením Splatné částky o dobu delší, než je 30 (slovy: třicet) kalendářních dní, je Úvěrující oprávněn přenechat vymáhání této pohledávky za Úvěrovaným třetí osobě, popř. osobám, přičemž je současně oprávněn tuto pohledávku postoupit třetí osobě.
   
 6. V případě prodlení Úvěrovaného se splacením úvěru v Termínu splatnosti úvěru, popř. v Termínu splatnosti úvěru po odložení termínu splatnosti úvěru, je Úvěrující taktéž oprávněn, po zaslání první upomínky dle odstavce 2 tohoto článku těchto VOP, zamrazit Úvěrovanému sankční poplatek po dobu až 30, slovy třiceti dnů, přičemž v případě, že Úvěrovaný zaplatí do 30 dnů od zamrazení sankčních poplatků celou Splatnou částku, navýšenou o poplatek za zaslání první upomínky dle odstavce 2 tohoto článku těchto VOP, není Úvěrovaný povinen platit sankční poplatek dle odstavce 1 tohoto článku těchto VOP. V případě, že Úvěrovaný svou povinnost splnit všechny své závazky vůči Úvěrujícímu nesplní ani v dodatečné lhůtě dle věty první, je Úvěrující oprávněn zaslat Úvěrovanému sankční upomínku, přičemž poplatek za zaslání sankční upomínky činí 500,- Kč, slovy pět set korun českých. V takovémto případě je tedy Úvěrovaný povinen zaplatit celou Splatnou částku navýšenou o poplatek za zaslání první upomínky (tj. 250,- Kč), poplatek za zaslání sankční upomínky (tj. 500,- Kč), a to do 7, slovy sedmi, kalendářních dnů od doručení sankční upomínky. Sankční upomínka může být Úvěrovanému zaslána buď prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného, nebo prostřednictvím poštovního doručovatele. Je-li sankční upomínka zasílána prostřednictvím Uživatelského účtu Úvěrovaného, má se tato za doručenou 3, slovy třetí, den po jejím zaslání do Uživatelského účtu Úvěrovaného, a to bez ohledu na to, zda se do něj Úvěrovaný přihlásil. Rovněž pokud je upomínka zasílána prostřednictvím poštovního doručovatele, má se za doručenou 3, slovy třetí den, po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě.
   
 7. V případě, že Úvěrující zvolí postup dle odstavce 6 tohoto článku těchto VOP a Úvěrovaný nezaplatí Splatnou částku navýšenou o poplatky dle odstavce 6 tohoto článku těchto VOP a sankční poplatek dle odstavce 1 tohoto článku těchto VOP, je Úvěrující oprávněn přenechat vymáhání celé této pohledávky třetí osobě, přičemž je současně oprávněn postoupit tuto pohledávku třetí osobě.
   
 8. V případě prodlení Úvěrovaného s vrácením (splacením) Splatné částky dle Smlouvy o úvěru, může Úvěrující Úvěrovanému dle vlastního uvážení odložit splatnost celé Splatné částky.

 

 1. Souhlas s nakládáním s osobními údaji
   
 1. Úvěrovaný souhlasí s tím, aby Úvěrující za účelem ověření totožnosti, prověření správnosti osobních dokladů, posouzení platební schopnosti, provádění správy dluhu, uzavírání, plnění a kontroly smluv o úvěrech, ochrany a hájení práv a oprávněných zájmů Úvěrujícího získával, upřesňoval, a jinak spravoval osobní údaje uvedené v odstavci 3. těchto VOP.
   
 2. Úvěrovaný souhlasí s tím, aby osoby, které spravují osobní údaje Úvěrovaného (Živnostenský rejstřík, Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Úvěrujícího tyto osobní údaje uvedené v odstavci 3. těchto VOP Úvěrujícímu.
   
 3. Osobní údaje, které Úvěrující získává a spravuje: jméno, příjmení, rodné číslo, IČ, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, adresa místa podnikání či sídlo, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, , údaje o  hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

 

 1. Úvěrovaný potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami zpracování osobních údajů a má tato práva:
 1. Seznámit se se svými osobními údaji, kontrolovat jejich zpracování a požadovat, aby nesprávně či nepřesně vedené osobní údaje byly opraveny;
 2. Nesouhlasit/souhlasit s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu;
 3. Předat požadavky na opravu nebo odstranění nepřesných a neúplných osobních údajů nebo pozastavení zpracování osobních údajů, a to v písemné podobě nebo osobně v sídle Úvěrujícího.
   
 1. Úvěrovaný souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho osobní údaje, zpřístupnil tyto osobní údaje Úvěrujícímu za účelem správy dluhu či posouzení platební schopnosti Úvěrovaného, jakož i jeho hospodářské a finanční činnosti v období využívání poskytnutých prostředků, a to jméno, příjmení, rodné číslo, místo podnikání či sídlo, adresa deklarovaného místa pobytu, rodinný stav, datum úmrtí (jestliže osoba zemřela) .
   
 2. Úvěrovaný souhlasí, aby Úvěrující v průběhu plnění Smlouvy o úvěru průběžné shromažďoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti za účelem posuzování rizik Úvěrovaného plynoucích ze Smlouvy o úvěru. Za tímto účelem Úvěrovaný souhlasí, aby Úvěrující uskutečňoval dotazy u Úvěrovaným uvedeného zaměstnavatele, na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Úvěrovaného, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých Úvěrovaným. Úvěrovaný také souhlasí, aby Úvěrující úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti v návaznosti na plnění či neplnění předmětné smlouvy Úvěrovaným. Úvěrovaný souhlasí s tím, aby osoby, které spravují osobní údaje Úvěrovaného (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Úvěrujícího tyto osobní údaje Úvěrovaného Úvěrujícímu.
   
 3. Osobní údaje Úvěrovaného budou Úvěrujícím zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Úvěrovaný souhlasí, aby Úvěrující zpracovával jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Úvěrovaný bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Úvěrujícího společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Úvěrující získá od Úvěrovaného či třetích osob.
   
 4. Úvěrující se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů Úvěrovaného, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před neoprávněným zničením nebo náhodným pozměněním, odhalením a jinými neoprávněnými zásahy. Všichni pracovníci Úvěrujícího a jeho zástupci se zavazují k ochraně osobních údajů Úvěrovaného.
   
 5. Úvěrovaný potvrzuje, že byl informován o tom, že má právo po ověření své totožnosti seznámit se se svými osobními údaji a jejich vedením, tj. dostat informaci o tom, z jakých pramenů a jaké osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány, komu jsou předávány, a má právo požadovat provedení opravy, odstranění jeho osobních údajů nebo pozastavit (s výjimkou jejich uchování) činnosti související se správou jeho osobních údajů, jestliže data nejsou spravována v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky o ochraně osobních údajů, nesouhlasit bez uvedení důvodu s tím, aby jeho osobní údaje byly využívány za účelem přímého marketingu.

 

 

 1. Změny VOP

Znění VOP může Úvěrující měnit či doplňovat. Vůči úvěrovanému je změna účinná okamžikem doručení aktuálních VOP na Adresu elektronické pošty Úvěrovaného. Neoznámí-li Úvěrovaný prostřednictvím emailu zaslaného na Adresu elektronické pošty Úvěrujícího do 10 dnů od doručení VOP, že se zněním VOP nesouhlasí, považuje se toto za souhlas s novým zněním VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Závěrečná ustanovení
   
 1. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP Úvěrovaný potvrzuje, že za písemné právní jednání považuje i jednání učiněné prostřednictvím systému Úvěrujícího, tj. systému úvěrujícího na Internetových stránkách Úvěrujícího, způsobem dle těchto VOP, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle těchto VOP, je zachycen obsah právního jednání a určena osoba, která právní jednání učinila.
   
 2. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající z předmětné smlouvy o úvěru nebo těchto VOP, jsou oprávněny projednávat a rozhodovat soudy České republiky.
   
 3. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě o úvěru. Odchylná ujednání ve Smlouvě o úvěru nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
   
 4. Stane-li se kterékoliv ujednání smlouvy nebo těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na ostatní ujednání smlouvy nebo těchto VOP